Journal History

Wadah bagi peneliti, dosen, dan guru BK serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang Psikologi dan Konseling serta ilmu lain yang berkaitan